Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

            Primăria comunei Scorțoasa , cu sediul în sat Scorțoasa, com Scorțoasa, 127555, jud. Buzău, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care vă sunt folosite. Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi.

            Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție.
Conform prevederilor Ordonanța de urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, administrația publică în unitatea administrativă teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.

Prin autonomie locală se înțelege posibilitatea și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționării și a gestionării, în numele și în colectivitățile locale pe care le are, treburile publice, în condițiile legii.

Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene, autoritățile ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Utilizarea datelor personale în  scopul  prestării serviciilor publice de interes local, privind:

- educația;
-serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiilor și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
-sănătatea;
-cultura;
-tineretul;
-sportul;
-ordinea publică;
-situaţiile de urgenţă;
-protecția și refacerea mediului;
-conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervărilor naturale;
-dezvoltarea urbană;
-evidenţa persoanelor;
-podurile și drumurile publice;
-servicii comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, iluminat public și transport public local, după caz;
-activități de administrație social-comunitară;
-locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
-punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;
-alte servicii publice stabilite prin lege;


Scopurile prelucrării, pe activitate:

Impozitele şi taxele locale, amenzi contravenţionale, muncă în folosul comunităţii,
Colectare debite/ recuperare creanţe;
Emitere autorizaţii/ licenţe;
Resurse umane;
Fond funciar;
Gestiunea economico-financiară şi administrativă;
Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Petriș;
Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Petriș;
Evidenţa populaţiei şi Stare civilă;
Protecţia şi asistenţa socială;
Urbanism şi amenajarea teritoriului;
Registrul electoral - evidenţă electorală ;
Arhivă
Statistică
Registratura, Relaţii publice, Secretariat.
Soluţionare petiţii/sesizări;
Gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese;
Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016).


Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
-persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
-prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
-prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
-prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
-prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul


Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
Autorităţile statului, inclusiv autorităţi fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:
Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)
Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
Dreptul la opoziţie (art.21)
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiţi la Registratura Primăriei Scorțoasa sau îl puteţi descărca de pe site-ul instituţei www.scortoasa.ro secţiunea Protecţia Datelor. Cererea se poate depune la Registratura din cadrul Primăriei comunei Scotoasa, poate fi transmisă la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau poate fi trimisă prin poştă la sediul instituţiei, loc. Scorțoasa, com. Scorțoasa, nr. 72, judeţul Buzău cod poştal 127555.


De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum şi dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primăria comunei Scorțoasa vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.
Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestor notificări prelucrarea datelor cu caracter personal privind caracterul personal privind capacitatea de a găsi și pe site-ul instituției www.comunapetris.ro – secțiunea Protecției Datelor cu personal (GDPR).

Datele de contact ale persoanelor responsabile cu protectia datelor (DPO) :

Numele și prenume :  Radu Aurora , responsabil cu protecția datelor cu caracter personal prelucrate. 

Adresă e-mail: primaria@scortoasa .ro
Telefon 0238705613

Aflați mai multe despre comuna Scorțoasa!

Educație Evenimente Turism Comuna Scorțoasa