Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Comunicate:

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe in comuna Scorțoasa, județul Buzău

 

 Lansarea proiectului:

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe in comuna Scorțoasa, județul Buzău

Nr. de identificare proiect 2075DOT ⁄ 2023

 UAT Comuna Scortoasa, in calitate de beneficiar, anunta lansarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe in comuna Scortoasa, judetul Buzau- Nr. de identificare proiect 2075DOT ⁄ 2023

Proiectul este finantat de catre  Ministerul Educației - în cadrul apelului PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

 Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Pilonul VI: Politici pentru noua generație vizează combaterea accesului limitat la educație, înainte și după învățământul obligatoriu, în special în ceea ce privește educația timpurie, crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională, atât în mediul urban, cât și în mediul rural fiind necesare în creșterea calității vieții generațiilor viitoare.

Componenta C15- Educație, abordează creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv. În cadrul componentei sunt prevăzute optsprezece investiții susținute de șapte reforme. Reformele sunt menite să sprijine investițiile.

Obiectivul Reformei 4 este de a dezvolta o educație duală centrată pe nevoile elevilor și aliniată la nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel liceal, astfel încât aceștia să poată urma programele de învățământ terțiar (calificare 3-7).

Obiectivul Investiției 13 este de a sprijini transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei de învățământ profesional si tehnic și de a facilita învățarea online. Aceasta include investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare pentru 909 școli din rețeaua IPT.

Obiectivul Investiției 14 este echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic Obiectivul acestei investiții este de a echipa ateliere școlare din cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic, inclusiv al unităților de formare.

 Obiectivul Reformei 5 este de a asigura cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ. Obiectivul Investiției 9 este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate. Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2024. (complementaritate cu Reforma 5)

Obiectivele Reformei 6 sunt: (a) sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice; (b) dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în școli.

Obiectivul Investiției 11 este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale

 Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 951.192,29 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 799.321,25 lei, valoarea TVA aferentă este de 151.871,04 lei, contributia din fonduri europene fiind de 100%.

Data inceperii investitiei: 26 august  2023

Data finalizarii investitiei: 31 decembrie  2024

Localizarea investitiilor: Scoala Gimnaziala Scortoasa

 

Date de contact: Primaria Comunei Scortoasa

Manager proiect: Vasile Săcuiu

Tel: 0787 339 598

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dezvoltarea unui serviciu de educatie timpurie complementar in comuna Scortoasa, judetul Buzau

Lansarea proiectului

„Dezvoltarea unui serviciu de educatie timpurie complementar in comuna Scortoasa, judetul Buzau

Nr. de identificare proiect 63

  

UAT Comuna Scortoasa in calitate de beneficiar, anunta lansarea proiectului  „Dezvoltarea unui serviciu de educatie timpurie complementar in comuna Scortoasa, judetul Buzau”- Nr. de identificare proiect 63

Proiectul este finantat de catre  Ministerul Educației - în cadrul apelului ”Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, prin Planul Național de redresare și Reziliență (PNRR) /Pilonul VI: Politici pentru noua generație /Componenta C15: Educație /Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate / Investiția 2: Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București.

 Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie de calitate și incluzive pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, în special pentru cei din categorii defavorizate, prin dezvoltarea unui sistem unitar de servicii complementare și asigurarea unui mediu adecvat pentru desfășurarea activităților educaționale. Acest obiectiv contribuie la îndeplinirea recomandărilor specifice adresate României privind îmbunătățirea calității și caracterului incluziv al educației, în special pentru romi și alte grupuri defavorizate, și consolidarea competențelor și a învățării digitale, precum și asigurarea accesului egal la educație.

Scopul proiectului este să mărească capacitatea sistemului educațional prin furnizarea unui cadru educativ și servicii eficiente pentru copii prin:

  • Înființarea de noi servicii complementare de educație timpurie în zonele care nu au acces la astfel de servicii, astfel încât copiii din aceste zone să aibă acces la educație timpurie de calitate.
  • Echiparea serviciilor complementare existente cu mobilier și echipamente adecvate, astfel încât acestea să fie capabile să ofere servicii de calitate și să se adapteze nevoilor și cerințelor diferitelor grupuri de copii.
  • Îmbunătățirea capacității personalului care lucrează în serviciile complementare, prin formare și dezvoltare profesională, pentru a asigura o abordare adecvată a nevoilor copiilor și a familiilor lor.
  • Dezvoltarea de programe educaționale adaptate nevoilor specifice ale copiilor cu vârsta de 0-6 ani din categorii defavorizate, pentru a se asigura că aceștia primesc o educație adecvată și de calitate.

Obiective specifice

O1: infiintarea si dezvoltarea unui sistem de servicii de educatie timpurie unitar, incluziv si de calitate in comuna Scortoasa, judetul Buzau

O2: infiintarea, echiparea cu  mobilier si materiale didactice si operationalizarea unui serviciu de educatie timpurie complementar pentru grupuri defavorizate  in comuna Scortoasa, judetul Buzau

O3: infiintarea, echiparea si operationalizarea digitala a  unui serviciu de educatie timpurie complementar pentru grupuri defavorizate  in comuna Scortoasa, judetul Buzau

O4: 50 de copii implicati in serviciul de educatie timpurie complementara

O5: 50 de parinti implicati in activitatile de consiliere si orientare

O6: un parteneriat functional intre scoala si primarie

O7: minim 2 spații amenajate, dotate, digitalizate și operaționale

  Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este 1.472.416,75 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.237.325 lei, valoarea TVA aferentă este de 235.091,75 lei, contributia din fonduri europene fiind de 100%.

 Data inceperii investitiei: 26 octombrie  2023

Data finalizarii investitiei: 31 martie 2024

 Localizarea investitiilor: Scoala Gimnaziala Scortoasa

 Rezultatele preconizate sunt:

  1. 1 parteneriat organizat și funcțional intre UAT Comuna Scortoasa si Scoala Gimnaziala Scortoasa
  2. minim 2 spații amenajate, dotate, digitalizate și operaționale,
  3. 1 serviciu complementare de educație timpurie infiintat si funcțional
  4. 50 de copii beneficiari ai activitatilor de educatie timpurie complementara
  5. 50 de parinti implicati in activitati de consiliere si informare

 Date de contact: Primăria Comunei Scorțoasa

Manager proiect: AURORA RADU

Tel: 0746287710

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Scorțoasa - zonă cu resurse turistice

Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 31.01.2023, atestarea ca zona cu resurse turistice a comunei Scorțoasa, județul Buzău, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, în baza Deciziei 19/17.10.2022.

Având în vedere Solicitarea 4668/12.09.2023 de includere în lista zonelor cu resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare din Planul de Amenajare a Teritoriului Național - secțiunea a VIII-a, comisia interinstituțională pentru analiza potențialului turistic al teritoriului din cadrul MDLPA a emis decizia prin care se atestă, cu un punctaj de 38,0 puncte, că localitatea Scorțoasa are un potențial turistic cu o „concentrare foarte mare a resurselor naturale și antropice”

Prin promovarea ca zonă cu resurse turistice, comuna Scorțoasa va beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de fonduri nerambursabile, în condițiile în care proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecție a mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare ”.

Aflați mai multe despre comuna Scorțoasa!

Educație Evenimente Turism Comuna Scorțoasa