Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Articolul 154

Rolul primarului

(1)  Primarul asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor  Constituției , precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.

(2)  Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele prestate la  alin. (1) , primarul are subordine un aparat de specialitate.

(3)  Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale încadrate cu funcționari publici și personal contractual.

(4)  Primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes local.

(5)  Primarul participă la ședințele consiliului local și are dreptul asupra altora pe care exprime punctul de vedere, precum și a unei formule amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale inițiatorilor. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al ședinței.

(6)  Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, unitate administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție.

Articolul 155

Atribuțiile primarului

(1)  Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

a)  atribuții exercitate în calitatea reprezentantului statului, în condițiile legii;

b)  atribuții referitoare la relația cu consiliul local;

c)  atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale;

d)  atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local;

e)  alte atribuții stabilitate prin lege.

(2)  În temeiul  alin. (1) lit. a) , primarul:

a)  îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigurări funcționarea serviciilor publice locale de profil;

b)  îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;

c)  îndeplinește alte atribuții stabilitate prin lege.

(3)  În exercitarea atribuțiilor potrivite la  alin. (1) lit. b) , primarul:

a)  prezenta consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii;

b)  participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;

c)  prezentarea, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informații;

d)  elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

(4)  În exercitarea atribuțiilor potrivite la  alin. (1) lit. c) , primarul:

a)  exercită funcția de ordonator principal de credit;

b)  întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobarea consiliului local, în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

c)  prezenta consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;

d)  inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

e)  verifică, prin compartimentele de specialitate, corectă înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

(5)  În exercitarea atribuțiilor potrivite la  alin. (1) lit. d) , primarul:

a)  coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

b)  ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

c)  ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la  art. 129 alin. (6)  și  (7) ;

d)  ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interese locale la  art. 129 alin. (6)  și  (7) , precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

e)  numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciile publice de interes local;

f)  asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

g)  emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificări și certificări către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalitatea și îndeplinirea cerințelor tehnice;

h)  asigurări lucrărilor și măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

(6)  Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinirea obligațiilor privind comunicarea citațiilor și altor acte de procedură, în condițiile  Legii nr. 135/2010,  cu modificările și completările ulterioare.

(7)  Pentru exercitarea problemei a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerului și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și ale autorităților administrative publice locale și județene.

(8)  Numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai servicii publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condițiile  părților a VI-a titlul II capitolul VI  sau  . titlul III capitolul IV , după caz.

Articolul 156

Atribuțiile primarului în calitatea reprezentantului statului

(1)  În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privilegiate la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții de stabilitate prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în comună, în orașul sau în municipiul în care a fost ales.

(2)  În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerului și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unități administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce trebuie să revin nu pot fi rezolvate prin aparatul. de specialitate.

Articolul 157

Delegarea atribuțiilor

(1)  Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor. și servicii publice de interes local, în funcție de competențe ce revin în domeniile respective.

(2)  Dispoziția de delegat trebuie să prevadă perioada, atribuțiile delegate și limitele exercitării atribuțiilor delegate, sub sancțiunea nulității. Dispoziția de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuțiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia și se deleagă atribuțiile.

(3)  Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile  alin. (1)  și  (2)  exercită pe perioada delegării atribuțiile funcției pe care o deține, precum și atribuțiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuțiilor.

(4)  Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile  alin. (1)  și  (2)  răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuții.

Aflați mai multe despre comuna Scorțoasa!

Educație Evenimente Turism Comuna Scorțoasa